Ulla Lundberg, Head of Accounting Int branches & Group Products

Utmaning

Det var tidskrävande och ett stort manuellt arbete att få ut information från huvudboken och olika försystem. Informationen behövdes för att kunna göra bokslut inom fastställd tidsram. Genom ExOpen är det enkelt för varje medarbetare att ta fram nödvändig information. Införandet av ExOpen började för tolv år sedan. Lösningen anpassades genom att ett antal ständigt återkommande ”frågor” sattes upp. Enskilda medarbetare hos oss har inte så stor kunskap om ExOpen i övrigt, utan använder dessa frågor för att få ut informationen. Lösningen har gjort att vi snabbat upp bokslutprocessen och minskat manuella inslag. ExOpen lösningen lyfte hela processen och gjorde det möjligt för oss att kapa dagar i processen. Både tidsbesparande och kvalitetsmässigt.

Resultat

ExOpen lösningen har minskat manuella processer. De konkreta förbättringar jag kan se är att nya medarbetare idag blir introducerade av kollegor. Då finns det en risk att kunskapsnivån successivt minskas. Detta kan och ska vi förbättra med hjälp av ExOpens kurser och konsulter. Vi kan estimera vinningen i både tid, pengar och organisation. Utan ExOpen skulle det vara svårt/omöjligt att stänga bokslutet med nuvarande tidsram.