Resultaträkning- vad är resultaträkning?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

Resultaträkningen visar en verksamhets intäkter och kostnader och ger periodens resultat. Det är en sammanställning av resultatkonton i bokföring. Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust. Resultaträkningen måste presenteras enligt en viss form för överskådlighetens skull. Formen bestämmer bland annat i vilken ordning posterna i balans- och resultaträkningen skall visas. Om företaget tidigare har lämnat in en årsredovisning skall varje post i balans- och resultaträkningen jämföras med motsvarande belopp för tidigare år.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla:

· - rörelseresultatet (rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader)

· - resultat efter finansiella poster (finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna)

· - extraordinära intäkter och kostnader (saknar samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas)

· - bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder · - skatt

· - årets resultat

Relaterade ord