Balansräkning - Vad är balansräkning?

Exopen är marknadsledande på mjukvaror för budgetering och rapportering. Läs mer om våra produkter här.

I årsredovisningen redovisas balansräkningen. En balansräkning visar ett företags tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle, den finansiella ställningen, vilket oftast infaller på den sista dagen av räkenskapsåret. Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i företagets bokföring. Balansräkningen ställs upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan samt skulder och eget kapital på den andra sidan. Balansräkningens två delar, tillgångar och eget kapital och skulder, bör vara lika stora på dagen då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen.

Balansräkningens delar:

Balansräkningens debetsida visar företagets tillgångar. Dessa tillgångar består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som stadigvarande avses användas eller innehas. Omsättningstillgångar är de tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.

Balansräkningens kreditsida består av företagets eget kapital och skulder. Till detta räknas även obeskattade reserver och avsättningar. Eget kapital är det kapital som ägarna själva har investerat i företaget. Till skulder räknas kortfristiga skulder som ska betalas inom ett år och långfristiga skulder som förfaller efter mer än ett år.

Relaterade ord