Beslutstödssystem som skapar möjlighet till analys

Är du trött på att klippa och klistra i excel? Enkla rapporter skapar bättre förståelse för företagets ekonomi och ger därmed en grund för verksamhetsstyrning och tid för analys. Ni tar själva kontrollen över ert beslutstöd.

Med rätt information kommer ni att frigöra tid för att analysera er verksamhet. Därmed kommer ni att kunna dra lärdomar och förstå orsak och verkan, för att kunna vidta åtgärder och planera er verksamhet.

Med ExOpens hjälpverktyg, kan ni bygga era egna rapporter med drag-and-dropteknik. Med förkunskaper i excel kan ni därefter designa era rapporter efter verksamhetens önskemål och ni slipper styras av affärssystemets färdiga rapporter. Ni väljer att bygga eller förändra era rapporter själva eller med hjälp utav en av våra konsulter.

Rapporterna kan visas på aggregerad nivå men med möjlighet att analysera (drill-down) på detaljnivå, till exempel till verifikatnummer och/eller fakturabild. Det ger slutanvändaren svar på deras frågor och personen som ansvarar för rapporterna behöver inte förklara siffrorna. Informationen kan hämtas från ett eller flera system vilket skapar bättre möjlighet för analys och man slipper klistra ihop informationen för att skapa en helheltsbild.

Ni väljer själva vilka ekonomiska nyckeltal som ni vill analysera! Ni skapar egna rapporter som exempelvis resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, nyckeltal för soliditet och likviditet.